Skaning mobilny i naziemny elektrowni Kozienice

Na zlecenie firmy projektowej wykonaliśmy pomiar elementów konstrukcyjnych kotłowni i maszynowni Elektrowni Kozienice S.A., dla celów analizy pionowości słupów oraz prostoliniowości belek i stężeń głównych w osiach B do E. W pracach wykorzystano technologię naziemnego skaningu laserowego (skaner fazowy Trimble FX 3D). Projekt został realizowano w terminie od kwietnia co czerwca 2012.

Na obiekcie założona została osnowa pomiarowa, obejmująca swoim zakresem 8 bloków kotłowni, na wszystkich poziomach technologicznych. Uzyskana dokładność najbardziej niekorzystnego punktu wyniosła 2.2 mm. Przeciętny błąd pozostałych wyznaczonych punktów kształtował się na poziomie 1.7 mm. Dla każdego z bloków kotłowni pozyskano chmury punktów z przeciętnie 60 stanowisk pomiarowych. Jako punkty wiążące poszczególne chmury punktów zastosowane zostały sfery o średnicy 10 cm. Ponadto na obiekcie zamarkowano ok. 600 punktów kontrolnych, których położenie, wyznaczone w układzie współrzędnych „EC Kozienice”, włączone zostało do procesu rejestracji chmur punktów.

Opracowanie końcowe wykresów, prezentujących rozkład wychyłów oraz model prętowy konstrukcji, przekazano w formie plików cyfrowych, ich wyplotów oraz w postaci analizy opisowej. Dodatkowo, z zastosowaniem systemu skanowania mobilnego, wykonaliśmy pomiar terenu Elektrowni Kozienice S.A. Produkty skanowania mobilnego (chmury punktów oraz zdjęcia) wykorzystane zostaną w procesie projektowania napowietrznej estakady technologicznej.

Skaning mobilny i naziemny elektrowni Ostrołęka

W ramach zamówienia firmy projektowej przeprowadziliśmy skanowanie laserowe budynku i infrastruktury maszynowni ELEKTROWNI OSTROŁĘKA. W ramach zamówienia przekazano zarejestrowane w układzie Elektrowni chmury punktów, w podziale sześciennym.

Skaning mobilny i naziemny elektrowni Konin

Na zlecenie firmy projektowej wykonaliśmy skanowanie Elektrowni Konin. Materiałem dostarczonym Zleceniodawcy były chmury punktów w formacie *.pod, w podziale na zdefiniowane formy kubiczne, które stanowią doskonały materiał inwentaryzacyjny. Ze względu na niewielką objętość i wydajną kompresję, wspomniane chmury punktów są wygodne w użyciu, a praca na nich nie obciąża komputera.

Skaning mobilny DK8 i DK42

Z zastosowaniem mobilnego systemu skanowania wykonaliśmy kompleksowy pomiar dróg krajowych nr 8 (na odcinku od km 279_424 do km 323+682) oraz nr 42 (od km 118+555 do km 179+719). Pozyskane dane posłużyły do wykonania aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu – realizowanej przez firmę projektową.

Skaning lotniska w Krakowie

Omawiane zagadnienie obejmowało wykonanie pomiaru infrastruktury lotniska (wraz z płytą) z zastosowaniem metody lotniczego i mobilnego skanowania laserowego. Ze względu na rozległy zakres opracowania – skanowanie mobilne wykonane zostało w podziale na trzy projekty. W procesie wyrównania trajektorii wykorzystano obserwacje ze stacji KRA1, włączonej do systemu stacji referencyjnych ASG EUPOS. Wyniki opracowania przekazane zostały Zamawiającemu w postaci chmur punktów w formacie ASCII oraz LAS, zdjęć lotniczych oraz skalibrowanych zdjęć pozyskanych, z użyciem systemu MLS.

Skaning mobilny na kolei

Do skanowania linii kolejowych zastosowany został mobilny system skanowania zamontowany na drezynie kolejowej. Dzięki niemu wykonaliśmy pomiar torów kolejowych w Młopolsce oraz dworca kolejowego Kraków Główny.

Skaning mobilny autostrady A2

Z zastosowaniem mobilnego systemu skanowania wykonaliśmy kompleksowy pomiar autostray A2 na odcinku Torzym - Nowy Rzepin. Pozyskane dane posłużyły do inwentaryzacji powykonawczej nowootwartego odcinka trasy.